logo STEENHUISMEURS bv
Lange Haven 9
3111 CA Schiedam
010 2732511
mail@steenhuismeurs.nl

Wat doen we?

SteenhuisMeurs werkt in de context industry. Na zestig jaar kaalslag en maakbaarheid zijn begrippen als context, identiteit en mentaliteit terug op de ruimtelijke agenda. Hoe maken we vestigingsmilieus die sociaal, cultureel en economisch duurzaam zijn? Bij SteenhuisMeurs werken experts op het gebied van gebiedsidentiteit, erfgoedbeleid en herontwikkeling. Het bureau staat onder leiding van prof. dr. ir. Paul Meurs en dr. Marinke Steenhuis.

 

Lees meer over onze producten: Cultuurhistorische verkenningen, Beeldkwaliteit en transformatieHerbestemming en haalbaarheidSupervisie en adviesStedebouwkundige- en structuurvisiesErfgoed en WelstandsbeleidPublicaties.

 

Onze opdrachtgevers zijn overheden en marktpartijen. Voor overheden maken we integraal erfgoedbeleid, stedenbouwkundige visies, beeldkwaliteitsplannen en transformatiekaders. Ook treden we op als supervisor van gebiedsontwikkeling of complexe herbestemmingsprocessen. Voor de vastgoedsector en ontwerpbureaus adviseren we door de potenties van een plek in beeld te brengen, ontwikkelingsvisies te formuleren en inbreng in de transformatieprocessen, variërend van cultuurhistorisch advies tot het samenbrengen van partijen. SteenhuisMeurs richt zich op de praktijk van herbestemming, gebiedsontwikkeling en erfgoedbeleid. Hoe lastig het in deze tijd ook is om bouwprojecten van de grond te krijgen, er ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie wanneer de identiteit van de plek veel centraler in de opgave staat. Bij SteenhuisMeurs werken architecten, landschapsarchitecten en architectuurhistorici. In veel projecten betrekken wij ons netwerk van specialisten. Samen met het Belgische Karvansera werken we aan de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid voor de werelderfgoedlijst van Unesco.

 

 

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING


In een cultuurhistorische verkenning wordt de ontwikkeling van een gebied of gebouw gepresenteerd en gewaardeerd. Wat is het laadvermogen van een plek, gezien vanuit de cultuurhistorie? Welke ontwerpthema’s zijn relevant bij (her)ontwikkeling? Cultuurhistorische onderzoeken zijn niet primair gericht op het formuleren van aanbevelingen voor behoud, maar veeleer op het onderzoeken van ruimte voor veranderingen die recht doen aan het bestaande karakter.

SteenhuisMeurs heeft de afgelopen jaren tientallen cultuurhistorische verkenningen (cultuurhistorische effectrapportages, cultuurhistorische quick scans) uitgevoerd. Soms was dit voor monumentale gebouwen, soms voor ensembles of gebieden, soms voor hele steden of landschappen. Opdrachtgevers van SteenhuisMeurs zien cultuurhistorie als een belangrijk aspect in gebiedsontwikkeling. Met cultuurhistorie kan kwaliteit en vitaliteit in een gebied of gebouw gevonden worden, en kunnen relevante ontwerpthema’s worden opgespoord. Cultuurhistorische onderzoeken zijn niet primair gericht op het formuleren van aanbevelingen voor behoud, maar veeleer op het onderzoeken van ruimte voor veranderingen die recht doen aan het bestaande karakter. Daarom wordt elke cultuurhistorische verkenning gemaakt door een team met architectuurhistorici en ontwerpers. Daartoe worden per gebouw of gebied de karakteristieken, onderliggende structuren, eigenschappen en sprekende details opgespoord en vervolgens met foto’s, tekeningen, kaarten en tekst helder in beeld gebracht.

De cultuurhistorische waardering wordt onderbouwd, gepreciseerd en vertaald naar ruimtelijke termen, op uiteenlopende schaalniveaus, van object tot landschap. Zo biedt het cultuurhistorische onderzoek een afwegingskader voor keuzen over de toekomst van een gebouw of gebied.Met cultuurhistorische verkenningen en analyses van gebouwen en gebieden worden concrete handreikingen gedaan voor de aanpak van gebouwen, wijken of ensembles. Een cultuurhistorische verkenning helpt opdrachtgevers, bestuurders en bewoners bewust te worden van de kwaliteiten en knelpunten van hun wijk. Zo ontstaat draagvlak voor verandering. De resultaten worden doorgaans vastgesteld als toetsingskader.
> bekijk projecten
> naar boven

 

 

BEELDKWALITEIT EN TRANSFORMATIE 

 

Transformaties in de bestaande stad zijn complex en vergen een gezamenlijke en flexibele aanpak, waarbij de betrokkenen samen zoeken naar de optimale afstemming van alle deelaspecten. Inbreng vanuit cultuurhistorie is vaak een belangrijke randvoorwaarden, maar de tijd dat vooraf kon worden volstaan met een lijstje te behouden gebouwen of gebouwdelen ligt ver achter ons. De inbreng van cultuurhistorie strekt zich verder uit dan het behoud, het gaat ook over ontwerpthema’s en kenmerkende karaktertrekken van een gebouw of gebied.

 

Om recht te doen aan de materiele en immateriële kwaliteiten, zonder de ontwikkelmogelijkheden op slot te doen, kan worden gewerkt met beeldkwaliteitsplannen (gebieden) of transformatiekaders (gebouwen en ensembles). Hierin worden essenties en structurerende principes vastgelegd, als inspiratie voor het ontwerp en als kader voor plantoetsing. SteenhuisMeurs heeft de ambitie dat de kaderstellende documenten bindend werken voor in en bij planprocessen betrokken partijen.

> bekijk projecten
> naar boven

 

 

HERBESTEMMING EN HAALBAARHEID


Inmiddels is het iedereen wel duidelijk: de bouwopgave is veranderd in een ombouwopgave. Zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte staat leeg, gemeenten lijden renteverliezen op bouwgrond, vastgoedportefeuilles worden afgewaardeerd tot een kwart van de waarde. De voorraad gebouwen die we nodig hebben, staat er al. De vastgoed- en ontwerpwereld hebben meer dan ooit te maken met de opgave van herbestemmen van gebouwen, complexen en gebieden.

 

SteenhuisMeurs is een veelgevraagd adviseur voor herbestemmingen en gebiedsontwikkeling in de bestaande stad. We schreven er in 2011 een boek over, Herbestemming in Nederland, waarin 25 voorbeelden zijn opgenomen, zowel uit de rijke als uit de nieuwe tijd. Paul Meurs is vanuit zijn leerstoel Restauratie en Transformatie aan de TU Delft bij het vraagstuk betrokken. Marinke Steenhuis is lid van het nationale Herbestemmingsteam, dat agendeert en initieert. Een herbestemmingstraject vergt andere vaardigheden dan nieuwbouw. Wij begrijpen de belangen van vastgoedpartijen en spreken tegelijkertijd de taal van de monumentenzorg en de architect. Zo zijn we een geschikte bemiddelaar, waardoor processen efficiënt en bevlogen doorlopen worden. Zowel voor het ontwikkelen en uitdragen van een gebiedsidentiteit (place making) als het formuleren van transformatiekaders voor gebouwen en gebieden ( ‘wat mag op welke plek’) kunt u bij ons terecht. Met ons netwerk in de vastgoed-, ontwerp- en erfgoedwereld begeleiden wij incidenteel ook bijzondere herbestemmingen, waarin we in de rol van matchmaker passende ondernemers, gebruikers en programma zoeken en vinden. onderdeel hiervan is het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken.
> bekijk projecten
> naar boven

 

 

SUPERVISIE EN ADVIES

 

SteenhuisMeurs wordt zowel door ontwikkelaars als door gemeenten ingeschakeld als supervisor. Doel is de plankwaliteit en de cultuurhistorische waarden te bewaken in vaak ingewikkelde en langlopende projecten.

 

Zo is Paul Meurs supervisor van de Verdubbeling Oosterpark in Amsterdam, in opdracht van stadsdeel Oost. Ook is hij supervisor van Tuinstadwijk in Leiden, een gedeelte van het beschermd stadsgezicht zuidelijke schil Leiden, waar zowel renovatie als sloop-nieuwbouw wordt voorbereid. Eerder was hij supervisor van de stedenbouwkundige planfase voor Strijp R, in opdracht van Amvest. Nu dit ontwerp wordt uitgewerkt, is er een supervisieteam geformeerd, waar Paul Meurs deel van uitmaakt.
> bekijk projecten
> naar boven

 

 

STEDENBOUWKUNDIGE- EN STRUCTUURVISIE

 

Als identiteit en imago van een plek samenvallen, ontstaat een sterk merk. SteenhuisMeurs helpt ontwikkelingen te realiseren waarin heden en verleden van een plek verbonden worden en nieuwe kwaliteit ontstaat. In samenspraak met de verschillende belanghebbenden koppelen we de opgave aan de eigenheid en thema’s van een locatie.
> bekijk projecten
> naar boven

 

 

ERFGOEDBELEID

 

SteenhuisMeurs schrijft Erfgoednota’s, maakt monumentenlijsten, borgt cultuurhistorie in bestemmingsplannen met bijbehorende plankaarten, kortom: we helpen u graag om het expanderende erfgoedbeleid in tijden van krimp vorm te geven.

 

Het Rijksbeleid op het gebied van ruimte, bouwen en erfgoed is veranderd. We werken nu met Omgevingsvergunningen en een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, terwijl ook de monumentenzorg sterk is gemoderniseerd (de zogenaamde MoMo). In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' uit 2011 schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. In het bestemmingplan is een cultuurhistorische paragraaf verplicht gesteld – deze moet vergezeld gaan van een plankaart waarop cultuurhistorische waardevolle gebieden en objecten aangegeven zijn. Voor gemeenten betekenen de recente veranderingen een herijking van het erfgoedbeleid.

 

SteenhuisMeurs volgt de ontwikkelingen in het veranderende erfgoedbeleid op de voet en geeft er mede vorm aan. Voor diverse gemeenten werd een integraal erfgoedbeleid ontwikkeld. We kijken nadrukkelijk over de beleidsterreinen heen. Waar kan aan efficiëntie en complementariteit van beleid een slag worden geslagen, zodat kaderstellers én burgers met minder en beter op elkaar aansluitende regels toe kunnen? De regels voor ruimtelijke kwaliteit raken uiteraard aan het erfgoed- en monumentenbeleid, terwijl ook de gemeentelijke structuurvisie op de leest van het eigen dna geschoeid kan worden. SteenhuisMeurs heeft ruime ervaring in het opstellen van deze beleidskaders, en is een betrouwbare en wervende partner in de bijbehorende consultatieprocessen. Waar voorheen diverse documenten naast elkaar bestonden, ontstaat na onze analyse en samenvoeging van stukken helderheid, en bovenal enthousiasme om het ruimtelijk beleid vorm te geven vanuit de eigenheid en troeven van de betreffende gemeente. Dat laatste aspect is van groot belang, zeker nu versterking van de concurrentiepositie van (binnen)steden hoog op de agenda staat. Erfgoed- en ruimtelijk beleid kan dus voor gemeenten meerdere beleidsterreinen met elkaar verbinden en ruimtelijke kwaliteit concreet maken. SteenhuisMeurs heeft voorts ervaring met specifiek erfgoedbeleid, bijvoorbeeld het ontwikkelen van instrumentarium voor beschermde stads- en dorpsgezichten, of het selecteren van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten.
> bekijk projecten
> naar boven

 

 

PUBLICATIES
 

De activiteiten van SteenhuisMeurs beperken zich niet tot onderzoek en advies over cultuurhistorie. Om te kunnen vernieuwen en verbreden maken we regelmatig artikelen, boeken en essays. Zowel het proefschrift van Paul (2000) als dat van Marinke (2007) werd door NAi uitgevers als handelseditie uitgegeven. Daarnaast publiceert Paul al 20 jaar over de Braziliaanse monumentenzorg, stedenbouw, architectuur en design. Marinke heeft een reeks onderzoeken geïnitieerd en verricht over de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur in de 20e eeuw die in de afgelopen jaren zijn uitgegeven.
> bekijk projecten
> naar boven

 

 

Sluit venster