Stacks Image p2_n21

BUREAU


rotterdam en paterswolde


SteenhuisMeurs voorziet actuele ruimtelijke opgaven van een cultuurhistorisch fundament. Wij werken aan de toekomst van gebouwen, stedelijke gebieden en cultuurlandschappen vanuit de wetenschap dat deze plekken een geheugen hebben. Wij duiden de context en definiëren het laadvermogen voor veranderingen. Dat doen we in opdracht van overheden, vastgoedbedrijven en ontwerpbureaus voor wie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We stellen hen in staat om goed uit te leggen keuzes te maken in bijvoorbeeld herbestemming of nieuwbouw.

Als gebouwen of gebieden worden geladen met nieuwe betekenis, kunnen zij er sociaal, cultureel en economisch weer lang tegenaan. Onze insteek is om ontwikkelingen niet op slot te zetten, maar juist om de ruimte voor verandering zichtbaar te maken. Als de kaders helder zijn, kan de speelruimte verrassend groot zijn. Met tekst en beeld inspireren we ontwikkelaars, ontwerpers en beleidsmakers en bieden we houvast. Wij begrijpen de belangen van vastgoedpartijen en tegelijkertijd spreken we de taal van monumentenzorg en architecten. Ook met lokale partijen, zoals historische verenigingen, gaan we graag in gesprek. Zij beschikken vaak over unieke kennis en zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak. Aan welke kant van de tafel wij ook zitten, het is altijd de inhoud die ons drijft en die wat ons betreft partijen met elkaar verbindt.

De directie van SteenhuisMeurs bestaat uit Marinke Steenhuis, Paul Meurs en Johanna van Doorn.


PARTNERMARINKE STEENHUIS

Dr. Marinke Steenhuis (1971), partner en architectuurhistoricus groeide op in Drenthe en werkt als adviseur voor gemeenten, ontwerpbureaus en marktpartijen. In de ruimtelijke ontwikkeling zijn begrippen als context, identiteit en mentaliteit na zestig jaar maakbaarheid en modeldenken weer terug op de agenda. Hoe maken we vestigingsmilieus die sociaal, cultureel en economisch duurzaam zijn? Marinke is een expert op het gebied van gebiedsidentiteit. Wanneer de identiteit van de plek centraal in de opgave staat, ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie en draagvlak voor veranderingen. Haar kracht ligt in onderzoek en conceptontwikkeling naar de mentaliteit (‘genre de vie’) en ruimtelijke identiteit van gebieden. Vanuit een sterk narratief waarin de karaktereigenschappen van een gebied centraal staan, volgt bezielde visievorming, met de bijbehorende toets- en kaderinstrumenten. Marinke is een veelgevraagd spreker en schrijver en een sterke verbinder tussen ontwikkelpartijen, ontwerpers, burgers, belanghebbenden en de erfgoedwereld. Ze is gewend om aan verschillende kanten van de tafel te zitten: van 2009-2014 was ze voorzitter van de Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten, van 2008 tot 2016 voorzitter van het Kwaliteitsteam werelderfgoed Beemster en van 2011-2015 lid van het nationale Herbestemmingsteam. Nu is ze lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk, bestuurslid van de Carnegie Stichting en van BPD Cultuurfonds. Ze is lid van de onafhankelijke adviesraad ontwikkeling Waterloopbos en van het kwaliteitsteam landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 en actief als kwartiermaker landschap bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA).


PARTNERPAUL MEURS


Dr. ir. Paul Meurs (1963), partner en architect-onderzoeker groeide op in een dorp, studeerde in Delft en vormde zich verder in Sao Paulo. Hij is gespecialiseerd in advisering over transformatieopgaven in de bestaande stad. Pauls kracht ligt in het omzetten van cultuurhistorische waarden in uitgangspunten, kaders of input voor transformatieprocessen. Dit sluit aan op het Nederlandse erfgoedbeleid, waarin het accent is verschoven richting een gebiedsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat cultuurhistorisch onderzoek meer dan aanbevelingen voor behoud moet opleveren. Het gaat ook om het bepalen van de ruimte voor verandering en de aard van die verandering. Paul richt zich op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Waar ligt ruimte voor interventies in gebouw en gebied? Binnen welke kaders zijn interventies mogelijk en hoe bepaal je de impact van een ingreep op de cultuurhistorische kwaliteit. Paul is sinds 2006 betrokken bij de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven en werkte van 2009 tot 2014 aan de doorontwikkeling van Zaanse Schans. Hij is supervisor van de verdubbeling Oosterpark in Amsterdam, van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, van de woonwijken De Oude Kooi en de Zeeheldenbuurt in Leiden, lid van het Q team Nieuwe Hollandse Waterlinie en adviseur van de Raad van Commissarissen van Boei. Aan de TU Delft bekleedde Paul Meurs van 2006 tot 2016 de leerstoel ‘Heritage and Cultural Value’. Voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse ambassades reist Paul regelmatig naar het buitenland (Rusland, Sri Lanka, India, Brazilië) om de innovatieve Nederlandse erfgoedpraktijk over het voetlicht te brengen en studenten te begeleiden bij erfgoedopgaves.


ASSOCIATE PARTNERJOHANNA VAN DOORN

Ir. Johanna van Doorn (1980), associate partner en architect-onderzoeker groeide op in Latijns-Amerika en Alphen aan den Rijn en studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. In 2006 studeerde zij af met een eervolle vermelding bij de vakgroep RMIT (nu Heritage & Architecture). Haar drijfveer is het doorontwikkelen van bestaande kwaliteiten vanuit historisch besef. Van 2006 tot 2007 werkte zij bij Molenaar en van Winden architecten en sinds 2007 werkt zij als architect-onderzoeker bij SteenhuisMeurs, waar ze in 2018 associate-partner werd. Binnen het bureau heeft zij zich gespecialiseerd in het maken van cultuurhistorische verkenningen, beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, visies vanuit cultuurhistorie voor bestemmingsplannen en omgevingsvisies. Hierbij vormt het omzetten van (historische) kennis naar ruimtelijke analyses, ontwerpthema’s en randvoorwaarden voor (her)ontwikkeling op verschillende schaalniveaus (van landschap, stad tot gebouw) de rode draad. Rotterdam, de stad waar zij woont, is een geliefd onderzoeksgebied. Johanna is praktijkdocent bij de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, gastdocent bij de Academie van Bouwkunst Amsterdam en lid van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam met het specialisme architectuurhistorie.


OFFICE- / HR-MANAGER


JOSÉ LUIKENS

José Luikens (1986), officemanager en aanspreekpunt voor monumenteigenaren groeide op in Groningen. Na haar opleiding als pedagogisch medewerker werkte ze 9 jaar in de kinderopvang. Naast dit werk heeft zij 14 jaar lang deel uitgemaakt van het nationaal ijshockeyteam. Sinds 2014 is José werkzaam als officemanager bij SteenhuisMeurs. Haar kracht ligt in het werken met uiteenlopende mensen; een eigenschap die goed van pas komt bij het bezoeken van monumentale panden het Groninger aardbevingsgebied. 
MAILARCHITECTUURHISTORICUS


ISABEL VAN LENT

Isabel van Lent MA (1981), architectuurhistoricus groeide op in Apeldoorn. Na haar studie architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam werkte ze een aantal jaar als communicatiemedewerker en redacteur, sinds 2013 vanuit haar eigen onderzoeksbureau. Haar focus is de betekenis van cultureel erfgoed voor actuele ruimtelijke opgaven, een werkveld waarin ze onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunde. Isabel is gefascineerd door het verhaal achter het cultuurlandschap met alle historische, ruimtelijke en maatschappelijke aspecten die daarbij horen. Haar onderzoekskwaliteit zet ze in bij SteenhuisMeurs, waar ze sinds 2018 werkzaam is. Ze bijt zich graag vast in de geschiedenis van een gebied om het onderliggende verhaal te ontrafelen en de samenhang te ontdekken tussen de verschillende lagen, zoals landschap, architectuur, water en infrastructuur. Deze grote verhaallijnen zijn wat haar betreft onmisbaar voor goede ruimtelijke vernieuwing. Isabel werkte onder meer aan de cultuurhistorische verkenning van het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren, aan het ontwikkelkader voor het Slachthuisterrein in Haarlem en aan waardestellingen van bijzondere gebouwen: de 19de-eeuwse Wilhelminaschool in Rotterdam-Crooswijk, het naoorlogse kantongerecht in Eindhoven en de pastorie in aardbevingsdorp Zandeweer.


ONTWERPER-ONDERZOEKER

BENJO ZWARTEVEEN

Benjo Zwarteveen MSc (1992), architect-onderzoeker groeide op in Soest en studeerde af bij ir. Job Roos (architectuur) en prof. dr. ir. Paul Meurs (onderzoek), op de herbestemming van het in opdracht van de VOC gebouwde fort “Kasteel de Goede Hoop” te Kaapstad. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in (dissonant) erfgoed, bouw-, kunst- en cultuurhistorie en duurzaamheid. Benjo richt zich op de maatschappelijke betekenis van erfgoed. Wat vertelt erfgoed ons over onze cultuur, en hoe kan erfgoed zowel in sociaal-maatschappelijk als technisch opzicht duurzaam blijven? In zijn rol als architect-onderzoeker en projectleider werkte hij onder meer aan de waardering van vele (rijks)monumentale panden in het gasgebied in Groningen, het Wereldmuseum en de Wilhelminaschool in Rotterdam de Bloemenbuurt Noord in Eindhoven. Bij het Kantongerecht in Eindhoven en het Central District in Rotterdam zette Benjo zijn kennis over duurzaamheid en erfgoed in om aanbevelingen in het kader van de energietransitie en klimaatadaptatie te geven. Naast zijn werkzaamheden bij SteenhuisMeurs heeft Benjo meegewerkt aan de herontwikkeling van de openbare bibliotheek in Delft (nieuwe naam: OPEN) en verschillende eigen opdrachten en initiatieven. 
MAILARCHITECTUURHISTORICUSJOKE REICHARDT

Drs. Joke Reichardt (1959) groeide op in Rotterdam, maar woont alweer twintig jaar in Hilversum. Na een carrière in de financiële sector studeerde ze in 2018 cum laude af als architectuurhistoricus met een scriptie over de Amerikaanse lezingenreis van architect W. M. Dudok. Hiervoor onderzocht zij nooit eerder bestudeerde archiefstukken, een vaardigheid die bij SteenhuisMeurs centraal staat. In 2017 liep zij stage bij SteenhuisMeurs en werkte onder meer aan een cultuurhistorische waardestelling voor de steenovens Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Joke werkt aan vele waardestellingen van monumentale gasbevingspanden in de provincie Groningen, aan de cultuurhistorische waardenkaart van Noordwijk en aan de gebouwen op het Gele Scheikunde-terrein op de campus van de TU Delft. Naast haar werkzaamheden bij SteenhuisMeurs werkt Joke als gids in het Raadhuis van Dudok in Hilversum, is zij vrijwilliger bij het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum en bij de Bond Heemschut en doet ze zelfstandig onderzoek op het gebied van kunst- en architectuurgeschiedenis.


ARCHITECTUURHISTORICUS EN ARCHITECT-IN-OPLEIDINGVITA TEUNISSEN


Vita Teunissen MA (1994), architectuurhistoricus en architect-in-opleiding, groeide op in Amsterdam en de Haarlemmermeer. In 2018 studeerde zij af als architectuurhistoricus op het onderwerp emancipatie in de naoorlogse wooncultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op dit moment onderzoekt ze voor haar afstudeerproject aan de faculteit Bouwkunde in Delft de relatie tussen natuur, architectuur en onthaasting en ontwerpt ze aan een belevingslandschap in de Brabantse Biesbosch. Haar interesse ligt bij het verbinden van verleden en toekomst. Hoe kan een cultuurhistorisch onderzoek of kader een ontwerpopgave inspireren? Hoe staan het vroegere en het toekomstige met elkaar in verhouding, en hoe behoud je de balans? Bij SteenhuisMeurs werkte ze onder andere aan de gebiedspaspoorten van de voormalige onvrije Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen, de cultuurhistorische typering en waardering van de buitenruimtes op en rond het Binnenhof in Den Haag en de waardestelling van verschillende bevingspanden in noordoost Groningen.
BUREAU


rotterdam en paterswolde


SteenhuisMeurs voorziet actuele ruimtelijke opgaven van een cultuurhistorisch fundament. Wij werken aan de toekomst van gebouwen, stedelijke gebieden en cultuurlandschappen vanuit de wetenschap dat deze plekken een geheugen hebben. Wij duiden de context en definiëren het laadvermogen voor veranderingen. Dat doen we in opdracht van overheden, vastgoedbedrijven en ontwerpbureaus voor wie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We stellen hen in staat om goed uit te leggen keuzes te maken in bijvoorbeeld herbestemming of nieuwbouw.

Als gebouwen of gebieden worden geladen met nieuwe betekenis, kunnen zij er sociaal, cultureel en economisch weer lang tegenaan. Onze insteek is om ontwikkelingen niet op slot te zetten, maar juist om de ruimte voor verandering zichtbaar te maken. Als de kaders helder zijn, kan de speelruimte verrassend groot zijn. Met tekst en beeld inspireren we ontwikkelaars, ontwerpers en beleidsmakers en bieden we houvast. Wij begrijpen de belangen van vastgoedpartijen en tegelijkertijd spreken we de taal van monumentenzorg en architecten. Ook met lokale partijen, zoals historische verenigingen, gaan we graag in gesprek. Zij beschikken vaak over unieke kennis en zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak. Aan welke kant van de tafel wij ook zitten, het is altijd de inhoud die ons drijft en die wat ons betreft partijen met elkaar verbindt.

De directie van SteenhuisMeurs bestaat uit Marinke Steenhuis, Paul Meurs en Johanna van Doorn.PARTNERMARINKE STEENHUIS

Dr. Marinke Steenhuis (1971), partner en architectuurhistoricus groeide op in Drenthe en werkt als adviseur voor gemeenten, ontwerpbureaus en marktpartijen. In de ruimtelijke ontwikkeling zijn begrippen als context, identiteit en mentaliteit na zestig jaar maakbaarheid en modeldenken weer terug op de agenda. Hoe maken we vestigingsmilieus die sociaal, cultureel en economisch duurzaam zijn? Marinke is een expert op het gebied van gebiedsidentiteit. Wanneer de identiteit van de plek centraal in de opgave staat, ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie en draagvlak voor veranderingen. Haar kracht ligt in onderzoek en conceptontwikkeling naar de mentaliteit (‘genre de vie’) en ruimtelijke identiteit van gebieden. Vanuit een sterk narratief waarin de karaktereigenschappen van een gebied centraal staan, volgt bezielde visievorming, met de bijbehorende toets- en kaderinstrumenten. Marinke is een veelgevraagd spreker en schrijver en een sterke verbinder tussen ontwikkelpartijen, ontwerpers, burgers, belanghebbenden en de erfgoedwereld. Ze is gewend om aan verschillende kanten van de tafel te zitten: van 2009-2014 was ze voorzitter van de Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten, van 2008 tot 2016 voorzitter van het Kwaliteitsteam werelderfgoed Beemster en van 2011-2015 lid van het nationale Herbestemmingsteam. Nu is ze lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk, bestuurslid van de Carnegie Stichting en van BPD Cultuurfonds. Ze is lid van de onafhankelijke adviesraad ontwikkeling Waterloopbos en van het kwaliteitsteam landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 en actief als kwartiermaker landschap bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA).PARTNERPAUL MEURS


Dr. ir. Paul Meurs (1963), partner en architect-onderzoeker groeide op in een dorp, studeerde in Delft en vormde zich verder in Sao Paulo. Hij is gespecialiseerd in advisering over transformatieopgaven in de bestaande stad. Pauls kracht ligt in het omzetten van cultuurhistorische waarden in uitgangspunten, kaders of input voor transformatieprocessen. Dit sluit aan op het Nederlandse erfgoedbeleid, waarin het accent is verschoven richting een gebiedsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat cultuurhistorisch onderzoek meer dan aanbevelingen voor behoud moet opleveren. Het gaat ook om het bepalen van de ruimte voor verandering en de aard van die verandering. Paul richt zich op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Waar ligt ruimte voor interventies in gebouw en gebied? Binnen welke kaders zijn interventies mogelijk en hoe bepaal je de impact van een ingreep op de cultuurhistorische kwaliteit. Paul is sinds 2006 betrokken bij de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven en werkte van 2009 tot 2014 aan de doorontwikkeling van Zaanse Schans. Hij is supervisor van de verdubbeling Oosterpark in Amsterdam, van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, van de woonwijken De Oude Kooi en de Zeeheldenbuurt in Leiden, lid van het Q team Nieuwe Hollandse Waterlinie en adviseur van de Raad van Commissarissen van Boei. Aan de TU Delft bekleedde Paul Meurs van 2006 tot 2016 de leerstoel ‘Heritage and Cultural Value’. Voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse ambassades reist Paul regelmatig naar het buitenland (Rusland, Sri Lanka, India, Brazilië) om de innovatieve Nederlandse erfgoedpraktijk over het voetlicht te brengen en studenten te begeleiden bij erfgoedopgaves.ASSOCIATE PARTNERJOHANNA VAN DOORN

Ir. Johanna van Doorn (1980), associate partner en architect-onderzoeker groeide op in Latijns-Amerika en Alphen aan den Rijn en studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. In 2006 studeerde zij af met een eervolle vermelding bij de vakgroep RMIT (nu Heritage & Architecture). Haar drijfveer is het doorontwikkelen van bestaande kwaliteiten vanuit historisch besef. Van 2006 tot 2007 werkte zij bij Molenaar en van Winden architecten en sinds 2007 werkt zij als architect-onderzoeker bij SteenhuisMeurs, waar ze in 2018 associate-partner werd. Binnen het bureau heeft zij zich gespecialiseerd in het maken van cultuurhistorische verkenningen, beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, visies vanuit cultuurhistorie voor bestemmingsplannen en omgevingsvisies. Hierbij vormt het omzetten van (historische) kennis naar ruimtelijke analyses, ontwerpthema’s en randvoorwaarden voor (her)ontwikkeling op verschillende schaalniveaus (van landschap, stad tot gebouw) de rode draad. Rotterdam, de stad waar zij woont, is een geliefd onderzoeksgebied. Johanna is praktijkdocent bij de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, gastdocent bij de Academie van Bouwkunst Amsterdam en lid van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam met het specialisme architectuurhistorie.OFFICE- / HR-MANAGER


JOSÉ LUIKENS

José Luikens (1986), officemanager en aanspreekpunt voor monumenteigenaren groeide op in Groningen. Na haar opleiding als pedagogisch medewerker werkte ze 9 jaar in de kinderopvang. Naast dit werk heeft zij 14 jaar lang deel uitgemaakt van het nationaal ijshockeyteam. Sinds 2014 is José werkzaam als officemanager bij SteenhuisMeurs. Haar kracht ligt in het werken met uiteenlopende mensen; een eigenschap die goed van pas komt bij het bezoeken van monumentale panden het Groninger aardbevingsgebied. 
MAIL
ARCHITECTUURHISTORICUS


ISABEL VAN LENT

Isabel van Lent MA (1981), architectuurhistoricus groeide op in Apeldoorn. Na haar studie architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam werkte ze een aantal jaar als communicatiemedewerker en redacteur, sinds 2013 vanuit haar eigen onderzoeksbureau. Haar focus is de betekenis van cultureel erfgoed voor actuele ruimtelijke opgaven, een werkveld waarin ze onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunde. Isabel is gefascineerd door het verhaal achter het cultuurlandschap met alle historische, ruimtelijke en maatschappelijke aspecten die daarbij horen. Haar onderzoekskwaliteit zet ze in bij SteenhuisMeurs, waar ze sinds 2018 werkzaam is. Ze bijt zich graag vast in de geschiedenis van een gebied om het onderliggende verhaal te ontrafelen en de samenhang te ontdekken tussen de verschillende lagen, zoals landschap, architectuur, water en infrastructuur. Deze grote verhaallijnen zijn wat haar betreft onmisbaar voor goede ruimtelijke vernieuwing. Isabel werkte onder meer aan de cultuurhistorische verkenning van het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren, aan het ontwikkelkader voor het Slachthuisterrein in Haarlem en aan waardestellingen van bijzondere gebouwen: de 19de-eeuwse Wilhelminaschool in Rotterdam-Crooswijk, het naoorlogse kantongerecht in Eindhoven en de pastorie in aardbevingsdorp Zandeweer.ONTWERPER-ONDERZOEKER

BENJO ZWARTEVEEN

Benjo Zwarteveen MSc (1992), architect-onderzoeker groeide op in Soest en studeerde af bij ir. Job Roos (architectuur) en prof. dr. ir. Paul Meurs (onderzoek), op de herbestemming van het in opdracht van de VOC gebouwde fort “Kasteel de Goede Hoop” te Kaapstad. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in (dissonant) erfgoed, bouw-, kunst- en cultuurhistorie en duurzaamheid. Benjo richt zich op de maatschappelijke betekenis van erfgoed. Wat vertelt erfgoed ons over onze cultuur, en hoe kan erfgoed zowel in sociaal-maatschappelijk als technisch opzicht duurzaam blijven? In zijn rol als architect-onderzoeker en projectleider werkte hij onder meer aan de waardering van vele (rijks)monumentale panden in het gasgebied in Groningen, het Wereldmuseum en de Wilhelminaschool in Rotterdam de Bloemenbuurt Noord in Eindhoven. Bij het Kantongerecht in Eindhoven en het Central District in Rotterdam zette Benjo zijn kennis over duurzaamheid en erfgoed in om aanbevelingen in het kader van de energietransitie en klimaatadaptatie te geven. Naast zijn werkzaamheden bij SteenhuisMeurs heeft Benjo meegewerkt aan de herontwikkeling van de openbare bibliotheek in Delft (nieuwe naam: OPEN) en verschillende eigen opdrachten en initiatieven. 
MAIL

ARCHITECTUURHISTORICUSJOKE REICHARDT

Drs. Joke Reichardt (1959) groeide op in Rotterdam, maar woont alweer twintig jaar in Hilversum. Na een carrière in de financiële sector studeerde ze in 2018 cum laude af als architectuurhistoricus met een scriptie over de Amerikaanse lezingenreis van architect W. M. Dudok. Hiervoor onderzocht zij nooit eerder bestudeerde archiefstukken, een vaardigheid die bij SteenhuisMeurs centraal staat. In 2017 liep zij stage bij SteenhuisMeurs en werkte onder meer aan een cultuurhistorische waardestelling voor de steenovens Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Joke werkt aan vele waardestellingen van monumentale gasbevingspanden in de provincie Groningen, aan de cultuurhistorische waardenkaart van Noordwijk en aan de gebouwen op het Gele Scheikunde-terrein op de campus van de TU Delft. Naast haar werkzaamheden bij SteenhuisMeurs werkt Joke als gids in het Raadhuis van Dudok in Hilversum, is zij vrijwilliger bij het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum en bij de Bond Heemschut en doet ze zelfstandig onderzoek op het gebied van kunst- en architectuurgeschiedenis.ARCHITECTUURHISTORICUS EN ARCHITECT-IN-OPLEIDINGVITA TEUNISSEN


Vita Teunissen MA (1994), architectuurhistoricus en architect-in-opleiding, groeide op in Amsterdam en de Haarlemmermeer. In 2018 studeerde zij af als architectuurhistoricus op het onderwerp emancipatie in de naoorlogse wooncultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op dit moment onderzoekt ze voor haar afstudeerproject aan de faculteit Bouwkunde in Delft de relatie tussen natuur, architectuur en onthaasting en ontwerpt ze aan een belevingslandschap in de Brabantse Biesbosch. Haar interesse ligt bij het verbinden van verleden en toekomst. Hoe kan een cultuurhistorisch onderzoek of kader een ontwerpopgave inspireren? Hoe staan het vroegere en het toekomstige met elkaar in verhouding, en hoe behoud je de balans? Bij SteenhuisMeurs werkte ze onder andere aan de gebiedspaspoorten van de voormalige onvrije Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen, de cultuurhistorische typering en waardering van de buitenruimtes op en rond het Binnenhof in Den Haag en de waardestelling van verschillende bevingspanden in noordoost Groningen.STEENHUISMEURS bv
050 30 80 100

SCHRIJF JE IN VOOR DE
NIEUWSBRIEF
STEENHUISMEURS bv
050 30 80 100

SCHRIJF JE IN VOOR DE
NIEUWSBRIEF