Stacks Image 361

SUPERVISIE, ORGANISATIEADVIES EN AUDITS

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Voor omvangrijke ruimtelijke opgaven stellen gemeenten of projectontwikkelaars vaak supervisors en kwaliteitsteams aan. Omdat wij onze visie op cultuurhistorie op een bezielde manier weten te verbinden aan maatschappelijke en commerciële doelen, worden wij daar regelmatig voor gevraagd. Zo is Paul adviseur van BOEi en lid van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, Marinke voorzitter van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalfront en West in Nijmegen en lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk en Vita lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Delft. Wij zien erop toe dat cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten worden gewaarborgd en we hebben oog voor kansen om er een extra impuls aan te geven. Daarbij maakt het niet uit aan welke kant van de tafel wij zitten; het gaat ons om inhoud en context. Onze actieve betrokkenheid bij transformatieprocessen, stadslabs of de verkoop van maatschappelijk vastgoed volgt doorgaans op structuurvisies, beeldkwaliteits- of transformatieplannen die we opstelden. Als lid van onafhankelijke, multidisciplinaire denktanks adviseren we overheden over bijvoorbeeld welstand, verduurzaming, gebruikersprogramma, wet- en regelgeving en planologisch instrumentarium. In processen waar wensen en drijfveren van belanghebbenden uiteenlopen, brengen wij als mediator partijen en ruimtelijke functies bij elkaar. Door de jaren heen hebben we een breed netwerk in de wereld van vastgoed, ontwerp en erfgoed opgebouwd.


Terugblik Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk Rotterdam

In opdracht van de huurdersvereniging, woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rotterdam


SteenhuisMeurs zocht samenwerking met specialist conflicthantering mr. Lenka Hora Adema om het soms turbulente proces van de wijkvernieuwing in tuindorp Vreewijk te evalueren en er lessen uit te trekken. Het Verbeterprogramma startte in 2012 en werd in 2023 afgerond. In die elf jaar werden 1300 woningen in het beschermde stadsgezicht Vreewijk gerenoveerd. Daarbij werkten Havensteder, gemeente en Huurdersvereniging/Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) nauw samen. Het proces werd gekenmerkt door trots en turbulentie, protesten tegen sloop en zelfs interventie van ministers die op bezoek kwamen in het tuindorp. Vreewijk werd een rijksbeschermd stadsgezicht, kreeg enige financiële ondersteuning van het Rijk voor de renovatie en een liefdevol en precies renovatieplan voor de ensemblewaarden die Vreewijk zo uniek maken: woningen én buitenruimte. We richtten ons op de cycli en parallellen er in 109 jaar Vreewijk te ontdekken zijn, en hoe we kunnen leren van eerdere gebeurtenissen. Want net als in je eigen familie kunnen oude patronen heel lang doorwerken, van generatie op generatie. Inzicht in de beelden, verhalen en overtuigingen over het gelopen proces bij de betrokken partijen, bood aanleiding voor leerpunten en verzoening. Gaandeweg ontstond een gedeelde set van uitgangspunten, verwachtingen en afspraken over het vervolg. Op het Vreewijk Verbeterprogramma partnerfeest in augustus 2023 werd stilgestaan bij de positieve kanteling en het andere gedrag dat ons project in gang zette.
Topicus locatie, Deventer

Kwaliteitsteam


Recht tegenover het station staan enkele panden die in handen zijn van het ICT-bedrijf Topicus. Het bedrijf bezit bijna het gehele bouwblok, dat binnen het beschermde stadsgezicht van de binnenstad ligt. De eigenaar wil het blok transformeren tot een dynamische en aantrekkelijke ‘Topicus Campus’ met kantoren, voorzieningen en woningen. Het draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, dat zo belangrijk is om professionals van heinde en verre naar Deventer te trekken. De eerste ontwerpen voor de locatie leidden vanwege de voorgestelde omvang en bouwhoogte, tot de nodige commotie in de stad. Hierop gaf de gemeente opdracht aan SteenhuisMeurs voor een cultuurhistorisch onderzoek. Hierna werd een kwaliteitsteam aangesteld, met architect Bert Dirrix, landschapsarchitect Philomene van Vliet en Paul Meurs. Het kwaliteitsteam heeft de cultuurhistorische waardering omgezet in ruimtelijke uitgangspunten en toetsingscriteria, en begeleidt sindsdien de uitwerking van het masterplan door de architect van Topicus.
ORGANISATIEADVIES EN AUDITS

Een groeiende vraag is er naar de audits van SteenhuisMeurs: systemische analyses waarin de reflectie op een (burger)organisatie of stichting wordt gekoppeld aan de eigenschappen en het Umfeld van de stad waarin de organisatie actief is. Is er aanleiding de koers te veranderen? En zoja, wat werkt dan? Voor de Van der Leeuwkring in Rotterdam reflecteerde Marinke op de betekenis van de stichting in het veranderende stadsklimaat, voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van Almere maakte ze De geleefde stad. De eigenschappen van Almere (2020) waarin de ervaringen, leefpatronen en ideeën van de Almeerders in 15 burgertafels werden opgehaald. In Den Haag analyseerde ze de koers van de Stichting Wonen in Den Haag (2021), waarin ontwikkelaars, beleggers en makelaars verenigd zijn. Voor tuindorp Vreewijk in Rotterdam werkte Marinke samen met expert conflicthantering mr. Lenka Hora Adema aan een evaluatie van de samenwerking tussen huurdersorganisatie, gemeente en woningcorporatie Havensteder (2022). De projecten voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarin boerengemeenschappen vanuit hun eigenheid worden geanalyseerd vallen ook onder deze categorie (2023/24). De resultaten worden in een lezing of film gepresenteerd en bieden de opdrachtgever nieuwe energie voor het gesprek over de nieuwe koers, gestoeld op de eigenheid van stad en organisatie.


PAUL MEURS

– lid Kwaliteitsteam werelderfgoed de Hollandse Waterlinies, in opdracht van de Liniecommissie
– lid Kwaliteitsteam Topicus, in opdracht van de gemeente Deventer
– lid Investeringscommissie van BOEi, Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, Amersfoort
– Supervisor herontwikkeling Oude Kooi, Zeeheldenbuurt en Tuinstadwijk in Leiden, samen met stedenbouwkundige Martin Verwoest
– Supervisor verdubbeling Oosterpark, Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam
MARINKE STEENHUIS

– lid Kwaliteitsteam Waterschap Rijn en IJssel
– lid Kwaliteitsteam Artis Amsterdam
– lid kwaliteitsteam Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat
– lid onafhankelijke adviesraad ontwikkeling Waterloopbos in opdracht van Natuurmonumenten en de Provincie Flevoland
– bestuurslid Carnegie-Stichting, Den Haag (Vredespaleis)

VITA TEUNISSEN

– lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit (welstand) Gemeente Delft
– jurylid Lieven de Key-penning Haarlem 2022
– jurylid BNG Bank Erfgoedprijs 2023


SUPERVISIE, ORGANISATIEADVIES EN AUDITS

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Voor omvangrijke ruimtelijke opgaven stellen gemeenten of projectontwikkelaars vaak supervisors en kwaliteitsteams aan. Omdat wij onze visie op cultuurhistorie op een bezielde manier weten te verbinden aan maatschappelijke en commerciële doelen, worden wij daar regelmatig voor gevraagd. Zo is Paul adviseur van BOEi en lid van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, Marinke voorzitter van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalfront en West in Nijmegen en lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk en Vita lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Delft. Wij zien erop toe dat cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten worden gewaarborgd en we hebben oog voor kansen om er een extra impuls aan te geven. Daarbij maakt het niet uit aan welke kant van de tafel wij zitten; het gaat ons om inhoud en context. Onze actieve betrokkenheid bij transformatieprocessen, stadslabs of de verkoop van maatschappelijk vastgoed volgt doorgaans op structuurvisies, beeldkwaliteits- of transformatieplannen die we opstelden. Als lid van onafhankelijke, multidisciplinaire denktanks adviseren we overheden over bijvoorbeeld welstand, verduurzaming, gebruikersprogramma, wet- en regelgeving en planologisch instrumentarium. In processen waar wensen en drijfveren van belanghebbenden uiteenlopen, brengen wij als mediator partijen en ruimtelijke functies bij elkaar. Door de jaren heen hebben we een breed netwerk in de wereld van vastgoed, ontwerp en erfgoed opgebouwd.Terugblik Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk Rotterdam

In opdracht van de huurdersvereniging, woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rotterdam


SteenhuisMeurs zocht samenwerking met specialist conflicthantering mr. Lenka Hora Adema om het soms turbulente proces van de wijkvernieuwing in tuindorp Vreewijk te evalueren en er lessen uit te trekken. Het Verbeterprogramma startte in 2012 en werd in 2023 afgerond. In die elf jaar werden 1300 woningen in het beschermde stadsgezicht Vreewijk gerenoveerd. Daarbij werkten Havensteder, gemeente en Huurdersvereniging/Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) nauw samen. Het proces werd gekenmerkt door trots en turbulentie, protesten tegen sloop en zelfs interventie van ministers die op bezoek kwamen in het tuindorp. Vreewijk werd een rijksbeschermd stadsgezicht, kreeg enige financiële ondersteuning van het Rijk voor de renovatie en een liefdevol en precies renovatieplan voor de ensemblewaarden die Vreewijk zo uniek maken: woningen én buitenruimte. We richtten ons op de cycli en parallellen er in 109 jaar Vreewijk te ontdekken zijn, en hoe we kunnen leren van eerdere gebeurtenissen. Want net als in je eigen familie kunnen oude patronen heel lang doorwerken, van generatie op generatie. Inzicht in de beelden, verhalen en overtuigingen over het gelopen proces bij de betrokken partijen, bood aanleiding voor leerpunten en verzoening. Gaandeweg ontstond een gedeelde set van uitgangspunten, verwachtingen en afspraken over het vervolg. Op het Vreewijk Verbeterprogramma partnerfeest in augustus 2023 werd stilgestaan bij de positieve kanteling en het andere gedrag dat ons project in gang zette.

Topicus locatie, Deventer

Kwaliteitsteam


Recht tegenover het station staan enkele panden die in handen zijn van het ICT-bedrijf Topicus. Het bedrijf bezit bijna het gehele bouwblok, dat binnen het beschermde stadsgezicht van de binnenstad ligt. De eigenaar wil het blok transformeren tot een dynamische en aantrekkelijke ‘Topicus Campus’ met kantoren, voorzieningen en woningen. Het draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, dat zo belangrijk is om professionals van heinde en verre naar Deventer te trekken. De eerste ontwerpen voor de locatie leidden vanwege de voorgestelde omvang en bouwhoogte, tot de nodige commotie in de stad. Hierop gaf de gemeente opdracht aan SteenhuisMeurs voor een cultuurhistorisch onderzoek. Hierna werd een kwaliteitsteam aangesteld, met architect Bert Dirrix, landschapsarchitect Philomene van Vliet en Paul Meurs. Het kwaliteitsteam heeft de cultuurhistorische waardering omgezet in ruimtelijke uitgangspunten en toetsingscriteria, en begeleidt sindsdien de uitwerking van het masterplan door de architect van Topicus.

ORGANISATIEADVIES EN AUDITS

Een groeiende vraag is er naar de audits van SteenhuisMeurs: systemische analyses waarin de reflectie op een (burger)organisatie of stichting wordt gekoppeld aan de eigenschappen en het Umfeld van de stad waarin de organisatie actief is. Is er aanleiding de koers te veranderen? En zoja, wat werkt dan? Voor de Van der Leeuwkring in Rotterdam reflecteerde Marinke op de betekenis van de stichting in het veranderende stadsklimaat, voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van Almere maakte ze De geleefde stad. De eigenschappen van Almere (2020) waarin de ervaringen, leefpatronen en ideeën van de Almeerders in 15 burgertafels werden opgehaald. In Den Haag analyseerde ze de koers van de Stichting Wonen in Den Haag (2021), waarin ontwikkelaars, beleggers en makelaars verenigd zijn. Voor tuindorp Vreewijk in Rotterdam werkte Marinke samen met expert conflicthantering mr. Lenka Hora Adema aan een evaluatie van de samenwerking tussen huurdersorganisatie, gemeente en woningcorporatie Havensteder (2022). De projecten voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarin boerengemeenschappen vanuit hun eigenheid worden geanalyseerd vallen ook onder deze categorie (2023/24). De resultaten worden in een lezing of film gepresenteerd en bieden de opdrachtgever nieuwe energie voor het gesprek over de nieuwe koers, gestoeld op de eigenheid van stad en organisatie.PAUL MEURS

– lid Kwaliteitsteam werelderfgoed de Hollandse Waterlinies, in opdracht van de Liniecommissie
– lid Kwaliteitsteam Topicus, in opdracht van de gemeente Deventer
– lid Investeringscommissie van BOEi, Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, Amersfoort
– Supervisor herontwikkeling Oude Kooi, Zeeheldenbuurt en Tuinstadwijk in Leiden, samen met stedenbouwkundige Martin Verwoest
– Supervisor verdubbeling Oosterpark, Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam

MARINKE STEENHUIS

– lid Kwaliteitsteam Waterschap Rijn en IJssel
– lid Kwaliteitsteam Artis Amsterdam
– lid kwaliteitsteam Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat
– lid onafhankelijke adviesraad ontwikkeling Waterloopbos in opdracht van Natuurmonumenten en de Provincie Flevoland
– bestuurslid Carnegie-Stichting, Den Haag (Vredespaleis)


VITA TEUNISSEN

– lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit (welstand) Gemeente Delft
– jurylid Lieven de Key-penning Haarlem 2022
– jurylid BNG Bank Erfgoedprijs 2023

STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100